అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – అయిదవ భాగం

Telugu Sex Stories అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – అయిదవ భాగం ఆమెకూ సుబ్బయ్యకూ ఉన్న సంబంధం గురించి మామయ్యకి తెలిసిపోయింది. ఆమెని చచ్చేలాకొట్టి ఇంట్లోనుంచి బయటకి గెంటేసాడు మా మామయ్య. ఇరుగూ పొరుగూ అందరూ మా ఇంటి

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – ఏడవభాగం

Telugu Sex Stories అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – ఏడవభాగం “ఇంకొంచం గట్టిగా కొట్టండీ…అబ్బా…అలాగే ..ష్ స్స్ స్స్..ఇంకా…ఇంకా…ఓహ్హ్” అంటూ తనూ ఎదురుకొడుతూ అరవసాగింది శ్రావణి.

“ఇంకా గట్టిగానా?” ఆయాసంలో కూడా నవ్వుతూ

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – ఎనిమిదవ భాగం

Telugu BoothuKathalu సుబ్రమణ్యం లేచి నిలబడి “మంచమ్మీదకి వెళ్దాంరా” అని పిలిచాడు భార్యని, తను మంచం దగ్గరికి దారి తీస్తూ. “వద్దండీ నిలబడే చేసుకుందాం” అంది తను కూడా మంచం దగ్గరకెళ్లి.

“పడుకో”అన్నాడు.

“వద్దు

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – తొమ్మిదవ భాగం

Telugu Sex Stories“వస్తున్నా వదినా”అంటూ శ్రావణి దగ్గరకెళ్లింది. “మీ అన్నయ్య క్యాంపుకెళ్లాడుగా,ఈ రోజు నా రూంలో పడుకో,నాకు తోడుగా” “అలాగే వదినా టీవీ ఆఫ్ చేసి అమ్మకి చెప్పొస్తానుండు” అంటూ బయటకెళ్లి

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – ఆరవ భాగం

Telugu Sex Stories ఒళ్లు తూలుతుందేమిటి? ” అడిగింది శ్రావణి నిషాలో నవ్వుతూ. తూలుతుంది! ఇది వైనూ ,బీరు కాదుకదా! బ్రాందీ అమ్మాయ్ !!!…చాలా? ..ఇంకొంచం పోయనా”? అడిగాడు సుబ్రమణ్యం.

“కాసేపాగిన తర్వాత ఇంకో రౌండ్

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – ఏడవభాగం

Telugu Sex Stories “ఇంకొంచం గట్టిగా కొట్టండీ…అబ్బా…అలాగే ..ష్ స్స్ స్స్..ఇంకా…ఇంకా…ఓహ్హ్” అంటూ తనూ ఎదురుకొడుతూ అరవసాగింది శ్రావణి.

“ఇంకా గట్టిగానా?” ఆయాసంలో కూడా నవ్వుతూ అడిగాడు సుబ్రమణ్యం.

“అవును..ఇంకా….మీ

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – ఎనిమిదవ భాగం

సుబ్రమణ్యం లేచి నిలబడి “మంచమ్మీదకి వెళ్దాంరా” అని పిలిచాడు భార్యని, తను మంచం దగ్గరికి దారి తీస్తూ.

“వద్దండీ నిలబడే చేసుకుందాం” అంది తను కూడా మంచం దగ్గరకెళ్లి.

“పడుకో”అన్నాడు.

“వద్దు నిలబడే

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – తొమ్మిదవ భాగం

“వస్తున్నా వదినా”అంటూ శ్రావణి దగ్గరకెళ్లింది.

“మీ అన్నయ్య క్యాంపుకెళ్లాడుగా,ఈ రోజు నా రూంలో పడుకో,నాకు తోడుగా”

“అలాగే వదినా టీవీ ఆఫ్ చేసి అమ్మకి చెప్పొస్తానుండు” అంటూ బయటకెళ్లి ఐదు నిమిషాల్లో

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – పదవ భాగం

గీత లేచి అక్కడే అల్మైరాలొ ఉన్న వదిన నైటీ ఒకటి తీసుకుని బాత్రూం లోకి వెళ్లబోతుండగా…

“ఇక్కడ ఉన్నది ఇద్దరం ఆడవాళ్లమే కదా..బాత్రూంకెందుకు ఇక్కడే మార్చుకోవచ్చు కదా?” అంది శ్రావణి.

“నాకు కూడా

Read More