బంగారు గొలుసు – Telugu Sex Stories

“ఇదిగో జానీ…ఓసారిలా రావోయ్” అంటూ పిలిచింది కిటికి ప్రక్కన కూచున్న శ్యామల. “ఏమిటోయ్ అంత అర్జంటు ఉన్నపళంగా రావటానికి ఇక్కడ ఒంటిమీద బట్ట లేదు” అంది అవతలి గదిలోంచి జానకి. ఆమె చెప్పిందాంట్లో అబద్దం ఏమీ లేదు. స్నానం చేసి అప్పుడే గదిలోకి వచ్చిందామె. టర్కీ టవల్*తో బలిసిన సళ్ళమీద, తొడలమీద తడిని అద్దుకుంటూ నిలువుటద్దం ముందు నిలబడుంది, రెండు రోజుల క్రితం రాత్రి మొగుడు కొరికిన పంటిగాటు కుడి రొమ్ము మీద ఇంకా ఎర్రగా కందిమచ్చలా … [Read more…]