సెకండ్ అల్లుడు Part 6

కాణీ ఖర్చులేకుండా బంగారంలాంటి అల్లుడు దొరికేడు. అల్లుడి దెబ్బ రుచిమరిగిన నా కూతురు అతగాడిని వదల్లేదు. తీరా అతగాడు కొత్తపెళ్ళాం మోజులోంచి బటపడి నావేపు చూసేసరికి అతనికి బదిలీఅయి నా కూతురుతో ఇంకో ఊరెళ్ళిపోయాడు. యిప్పుడు పండగలకీ, పబ్బాలకీ వచ్చినపుడు చాటుగా భయపడుతూనే అల్లుడితో కొట్టించుకుంటున్నాను కానీ అంత సావకాశం కుదరటం లేదు. మళ్ళీ నా మూకుడు మూలన పడింది. మావారు మాత్రం ఆ ముండని వదలనేలేదు.

ఇప్పుడీ రూంలో చేరిన కుర్రాడిమీదకి నా మనసుపోయింది. వీడిని దారిలో పెడితే జ్యోతికి మొగుడ్ని సంపాదించినట్టే సుమనక్కూడా పైసా ఖర్చులేకుండా మొగుడ్ని సంపాదించొచ్చు. ఇప్పుడీ కుర్రాడ్ని ఎక్కించుకుంటే పుణ్యం పురుషార్థం అన్నట్లు నాతీట తీరుతుంది, నా కూతురికి మంచి మొగుడూ దొరికినట్లుంటుంది. తల్లీ కూతుళ్ళను వాయించుకోమంటే ఎవడిష్టపడడు.

అతగాడికి కూడా నా బుజ్జిదాన్ని రుచి చూపెట్టి పదిరోజులు నా తీట బాగ తీర్చుకున్నాను. చలపతి పోటుగాడే కానీ ప్రస్తుతం మంగపతే నేను మెచ్చిన పోటుగాడు. ఇతడు నా చిన్నల్లుడయితే యిద్దరితో నా బులపాటం బాగా తీర్చుకోవచ్చు. సుమన నా మాటకెదురు చెప్పదు. మంగపతిని ఒప్పిస్తే పైసా ఖర్చులేకుండా రెండో అల్లుడిని సంపాదించుకోవచ్చు. కట్నం బదులు నేనే కట్నం అనుకోమనేశాను ఆ రాత్రి మంగపతికి నా కోరిక చెప్పి.

అంతా విన్నాక ఫక్కున నవ్వేడతగాడు. ఎందుకలా నవ్వుతున్నావన్నాను సీరియస్ గా.
“సారీ అత్తా!! నీ కూతుర్ని పెళ్ళాడకపోయినా నీవు నాకు అత్తవే. ఎందుకంటే నేనీ ఇంట్లొకొచ్చిన పదోరోజే నీ కూతుర్నెక్కేశాను. ఆ తర్వాతే నిన్నెక్కాను.. నీకుతురు నాకు కాలెత్తకపోతే నీవు కోరినట్లు నీకు అల్లుడయ్యేవాడినేమో. నీ కూతురికి నేను మొదటి మొగుడ్ని కాదు, అది చిలక కొరికిన పండు. చూస్తూ చూస్తూ అలాంటిదాన్ని ఎలా చేసుకోను నీకోసం. ఏమాటకామాటే చెప్పుకోవాలి..సుఖమందించటం లో నీవు కూడా నీ కూతురి తర్వాతే. నీకూతురు ఎంత కసిగా కొట్టించుకుందంటే…”
“ఆపు..” అని అరుస్తూ నామీంచతన్ని నెట్టేస్తూ లేచి “రేపు గది ఖాళీచెయ్..ఈ విషయం ఎక్కడైనా చెప్పావంటే మర్యాదక్కదు..గుర్తించుకో, నువ్వు జైలుకెళ్ళేలా చేయగలను” అనేసి వచ్చేసాను.
“ఎంత పని చేశావ్ సుమా! జ్యోతిలాగా పెళ్ళయేదాకా ఆగలేకపోయావా. వేయించుకొనేదానివి ఈ వెధవ దగ్గరకాక మరొకడిదగ్గర వేయించుకోకపోవాయా.. నా ప్లానంతా పాడుచేసావుకదే ముండా” అని తిట్టుకుంటూ ఈసారి ఆ రూంలోకి వచ్చే కుర్రాడి దగ్గరికీముండ వెళ్ళకుండా జాగ్రత్త

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *