బంగారు గొలుసు – Telugu Sex Stories

“ఇదిగో జానీ…ఓసారిలా రావోయ్” అంటూ పిలిచింది కిటికి ప్రక్కన కూచున్న శ్యామల. “ఏమిటోయ్ అంత అర్జంటు ఉన్నపళంగా రావటానికి ఇక్కడ ఒంటిమీద బట్ట లేదు” అంది అవతలి గదిలోంచి జానకి. ఆమె చెప్పిందాంట్లో అబద్దం ఏమీ లేదు. స్నానం చేసి అప్పుడే గదిలోకి వచ్చిందామె. టర్కీ టవల్*తో బలిసిన సళ్ళమీద, తొడలమీద తడిని అద్దుకుంటూ నిలువుటద్దం ముందు నిలబడుంది, రెండు రోజుల క్రితం రాత్రి మొగుడు కొరికిన పంటిగాటు కుడి రొమ్ము మీద ఇంకా ఎర్రగా కందిమచ్చలా … [Read more…]

సెకండ్ అల్లుడు Part 6

కాణీ ఖర్చులేకుండా బంగారంలాంటి అల్లుడు దొరికేడు. అల్లుడి దెబ్బ రుచిమరిగిన నా కూతురు అతగాడిని వదల్లేదు. తీరా అతగాడు కొత్తపెళ్ళాం మోజులోంచి బటపడి నావేపు చూసేసరికి అతనికి బదిలీఅయి నా కూతురుతో ఇంకో ఊరెళ్ళిపోయాడు. యిప్పుడు పండగలకీ, పబ్బాలకీ వచ్చినపుడు చాటుగా భయపడుతూనే అల్లుడితో కొట్టించుకుంటున్నాను కానీ అంత సావకాశం కుదరటం లేదు. మళ్ళీ నా మూకుడు మూలన పడింది. మావారు మాత్రం ఆ ముండని వదలనేలేదు. ఇప్పుడీ రూంలో చేరిన కుర్రాడిమీదకి నా మనసుపోయింది. వీడిని … [Read more…]